Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Create Your Own Style zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2  Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Create Your Own Style ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Create Your Own Style zijn vrijblijvend en Create Your Own Style behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Create Your Own Style . Create Your Own Style is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt  Create Your Own Style dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling in de webshop te geschieden middels betaling vooraf.

3.3 Betaling kan geschieden via ons online betaalsysteem, middels een bankoverschrijving of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Create Your Own Style.

3.4 Bankoverschrijving dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Create Your Own Style gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de (tijdige) betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Create Your Own Style echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Create Your Own Style.

3.8 Prijzen, maten en afbeeldingen zijn onder behoud van wijzigingen in inkoopprijzen, vergissingen en zet- en drukfouten.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Create Your Own Style opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. 

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Create Your Own Style verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door  Create Your Own Style geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  Create Your Own Style garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Create Your Own Style daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Create Your Own Style de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan  Create Your Own Style te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Create Your Own Style  producten aan de afnemer levert, is Create Your Own Style nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Create Your Own Style ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. 

Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Create Your Own Style  na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Create Your Own Style in behandeling te worden genomen.

Zie voor verdere informatie Ruilen/Retouren.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Create Your Own Style , dan wel tussen Create Your Own Style  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Create Your Own Style , is Create Your Own Style niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Create Your Own Style .

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Create Your Own Style  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Create Your Own Style gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Create Your Own Style  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Create Your Own Style schriftelijk opgave doet van een adres, is  Create Your Own Style gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Create Your Own Style  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Create Your Own Style gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Create Your Own Style deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Create Your Own Style  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Create Your Own Style vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Create Your Own Style is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.